Hervormde Gemeente te Dinteloord
  Welkom Kerkdiensten Kerkenraad Verenigingen en Clubs Geschiedenis Orgel Hervormd Centrum Melodieën Contact Links  
 
Gemeente
Predikanten
Symbolen Kerkgebouw
Foto's Kerkgebouw

Predikantenlijst Hervormde Gemeente te Dinteloord

Het spreekt vanzelf dat er behalve van het gebouw ook nog het een en ander is te vertellen van de mensen die in deze 400 jaar onze gemeente hebben gevormd. Ook hiervoor geldt dat alle kerkelijke archieven in 1944 verbrand zijn. Dus veel weten wij niet meer. Daarom is het weinige wat nog wel bewaard is gebleven zoveel waardevoller en gaan wij nu aan de hand van de predikantenlijsten de eeuwen nog eens door en zullen wij vooral van de eerste 200 jaar nog wat bijzonderheden vermelden.
1. Paludanis, (Maresch(ius)) Johannes
 
Bevestigd
Vertrokken
1613
1616
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
Walcheren?
1629
Babylonieënbroek
Ds. Paludanis werd in 1613 bevestigd door Ds. Baeres (Fijnaart) en Ds. Pierius (Zwijndrecht) en deed afstand in 1616.(predikant te Hedikhuizen + Herpt 1619, aldaar afgezet 1622
Eerst wilde de classis Breda ons samen met Oudenbosch een predikant doen toekomen maar de afstand werd daar toch te groot geacht. Zodoende kreeg Dinteloord in een tijd waar er nog veel te weinig predikanten waren toch een eigen leraar. Deze gaf al snel aanleiding tot problemen.
Er was wat geharrewar. Dinteloord verhuisde van de classis Breda naar Tholen en den Briel en weer terug zodat alles wat verwarrend was in de beginjaren.
In de notulen van 1615 van de classis Breda lezen wij onder punt 7:
"Prinsenland.
...Sijn voor de vergaderinge verschenen twee ouderlingen van de Kercke van Prinsenland versoeckende dat deze haere Predicant wederom tot dese vergaderinghe toegelaeten soude meugen worden alsoo hij hem van deselvige buijten haere kennisse ende consent geabsendeert hadde.
De Broeders op haer billyck versoeck lettende hebben haer hetselvige gaeren ingewillicht ende Maresium als oock de ouderlingen tot haeren schuldigen plicht vermaent, ende haer alsoo onder de goede orde ende opsicht des classis aangenomen naedat Maresius voor hem belooft hadde hem in alles de ordinantiën ende wetten des classis te onderwerpen gelijck hij die eertyts met sijn eygen hant onderteykent hadde."

Zo was alles weer even bijgelegd en ter vergadering vroeg Ds. Maresium nog toestemming tot het vragen van subsidie t.b.v. klokken voor de kerk. De classis achtte dit echter "....niet raetsaem voor hare Kercke...". Onder 2 maart 1616 lezen wij dat de dominee moest absenteren zodat de kerkenraad ertoe overgegaan was om een gewezen Munnick Johannem Levine voor te laten gaan in de diensten. Dit was geschied zonder de classis te raadplegen. Dit alles draaide er op 't laatst op uit dat Pieter Stappers en Marinus Claessen (waarschijnlijk ouderlingen) "claegende over den persoon Ds. Johannis Paludanis op de classisvergadering te Geertruidenberg alsdat de gemeynte niet wel bedient en wort door ds.Paludanis voorgeschreven etcetera twelck sij in 't wijde ende breedte in een seker schrift hebben overgelevert, als ooc een ander schrift sijnde van in houden een beroup op den persoon D.Johannis Lemnius verclarende alsooc de goede hoop die se hebben van dat haere gemeynte door hem seer soude gestichtet worden."
 
 
2. Lemnius, Johannes
 
Bevestigd
Vertrokken
4 december 1616
1634
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
onbekend
1634
onbekend
Ds. Lemnius was de 2e Predikant van Prinsenland (Dinteloord). Ook hij was kandidaat en was in Dinteloord vanaf 4 december 1616 en overleed in 1634. Deze 2e predikant was blijkbaar een man van gezag. Van hem staat in de notulen "Ds. Lemnius die, van de gedeputeerden dies classis praepatarie geëxamineert sijnde ende gevonden in de gereformeerde religie gefundeert, om publuckelijk te mogen prediken geadmittert was".
Hij moest nog een proefpreek maken voor examinator D. Gualterus Gerbrands Pomeranus over Galaten 1 de verzen 8 en 9. Ds. Lemnius werd daarna al snel voorzitter van de classis. Dit ondanks het feit dat Dinteloord in die dagen in de winter niet erg gemakkelijk te bereiken was. Daarvoor had men wel een oplossing. In de notulen van 1620 staat:
"....Ende alsoo de eerste classis zoude moeten gehouden worden in Prinsenlandt ende het in thertjen des winters apperenteliek niet zeer gelechen zal zijn derrewaerts te reysen heeft het den broederen gesamentlick goetgedacht de eerstkomende classis te houden binnen Breda ende die daeraen volghende in aprilli in Prinsenlandt."
Geschriften en publicaties
Google boeken: Johannes Lemnius
 
 
3. Schulerus, Carolus
 
Bevestigd
Vertrokken
1635
1647
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1607, 17 juli
Bergen op Zoom
1670, 17 april
Amsterdam
Ds. Schulerus werd geboren op 14 juli 1607 te Bergen op Zoom. Vanuit Kruisschans werd hij predikant in Dinteloord in 1635. Hij diende de gemeenten te Kerkwerve van 1630 tot 1633, Kruisschans van 1633 tot 1635, Prinsenland (Dinteloord) van 1635 tot 1647 en tenslotte te Amsterdam van 1647 tot 1652. Op 17 april 1670 overleed hij te Amsterdam.
Amsterdam was dus de laatste plaats waar hij het Woord bediende. Hij kon in die jaren rapporteren dat er in Dinteloord geen roomskatholieke geestelijke was. Wel dat er soms priesters "licht heymelick komen bij krancke en de doopen etc."
 
 
4. Schulerus, Johannes (broer van Carolus)
 
Bevestigd
Vertrokken
1647
1653
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1619, 10 augustus
Bergen op Zoom
1674, 5 januari
Breda
Ds. Schulerus werd geboren op 10 augustus 1619 te Bergen op Zoom. Hij was een broer van ds. Carolus Schulerus en volgde dus zijn broer op toen hij in 1647 vanuit Zundert predikant werd in Dinteloord. Hij diende de gemeenten te Zundert van 1643 tot 1647, Dinteloord van 1647 tot 1653, Roosendaal van 1653 tot 1656 en tenslotte te Breda van 1656 tot 1669. In Breda was hij tevens Hoogleraar aan de illustre school te Breda tot 1669. Op 5 januari 1674 overleed hij te Breda.
Geschriften en publicaties
Danck-predicatie, over de glorieuse herstellinge van Carolus II, coninck van Groot Britannien, Vranckrijck ende Ierlandt, &c. Nae dat hy daer over van ... de heeren Staten Generael ... tot Breda was gecongratuleert. Gedaen den 23. Mey 1660 ...by Abraham van den Burgh ... / 1660

Compendium logicae, in quo universa logica paucissimis thesibus XIII disputationibus comprehensis ad disputandum atque examinandum in collegio privato propositis absolvitur, Breda, 1662, Disputatio philosophica inauguralis continens Positiones miscallaneas,Ldn, 1662

De decem categoriis, Breda 1663

Philosophia nova methodo explicata, ‘s Gravenhage, 1663

Tractaet ofte philosophische ondersoeckinge van de cometen. Waer by kompt een speciale historie van de comeet die ghesien is gheweest in de maenden van December 1664. ende van Januarius 1665. : Met een by-voeghsel van de comeet verschenen in April 1665. Midtsgaders een astronomische uytlegginge ... des selfde. Vlack / 1665

Fax auriaca, ofte Oranjefakkel. Ter ere van sijne doorluchtighe hoogheid, Willem Hendrik, door Gods genade Prince van oranje, etc aangesteeen tot Breda, op sijn geboorte-dagh eerst den XIV november 1664, ende na wederom vernieuwt op den XIV November 1665, ’s Gravenhage 1665

Examenis philosophiae Renati Descartes specimen, sive Brevis & perspicua Principiorum philosophiae Cartesianae refutatio 1666 Monografie

Cometologia sive De cometis disquisitio philosophica; cui etiam subjicitur Historia specialis cometæ nuper visi mensibus Decembris & Januarii ... 1664. & 1665. Item ejusdem explicatio astronomica, et ... astrologicvm generale;. / ex typographia Adriani Vlack / 1665

Philosophia nova methodo explicata .. : In quibus assertis purioris philosophiae principiis, Aristotelis. Peripateticorumque errores passim refutantur; & ad perspicuam gravissimarum in theologia quaestionum intelligentiam via sternitur
Brieven van Johannes Schulerus
Brief aan Christiaan Huygens s.a.

Brief aan Amalia van Solms, 1663

Brief aan Johann de Wit 1664-1665
Meditaties en preken

Meditatie
 
 
 
 
Preek Johannes 17 : 1 I
Preek Johannes 17 : 1 II
Preek Johannes 17 : 23
Preek 2 Samuel 22 (Breda)
 
 
5. Sunderen, Petrus van
 
Bevestigd
Vertrokken
1654
1660?
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
Goes?
1660
onbekend
Ds. van Sunderen werd in 1654 als kandidaat bevestigd. In de tijd dat hij predikant was werd weer een verzoek gedaan om een nieuwe kerk te bouwen.
 
 
6. Essen, Hermannus van
 
Bevestigd
Vertrokken
1660
1676
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1638, 16 september
Rees (Kleef)
1693, 7 mei
onbekend
Ds. van Essen werd in 1660 als kandidaat bevestigd. Na Prinsenland (Dinteloord) is hij predikant geweest in Princenhagen van 1676 tot 1679 en in Roosendaal vanaf 15 april 1679. Toen zijn eerste echtgenote was overleden hertrouwde hij met Pieternella Brouwers Dochter van Petronella Prince en Martinus Brouwers, burgemeester van Bergen op Zoom die kennelijk veel contacten onderhield met predikanten uit de omliggende plaatsen. Ds. Van Essen overleed op 7 mei 1693.
Geschriften en publicaties

Disputationum theologicarum miscellanearum sexagesima-octava, de fructu mortis Christi, tertia. ; Disputationes theologicæ miscellaneæ CLX. Essen, Hermannus ab / 1654

Disputationum theologicarum miscellanearum octogesima-tertia, de satisfactionibus humanis, prima. ; Disputationes theologicæ miscellaneæ CLX. Essen, Hermannus van / 1655

Disputatio theologica de Epistolæ ad Hebræos sensu & veritate, qvarta. : H. van Essen`LO` ; Epistolæ ad Hebræos explicatio et veritatis ejvs demonstratio. Coccejus, Johannes / 1656

Dispvtatio theologica textualis, in Matth. XI. 20. 21. Essen, Hermannus van / 1657

Disputationum theologicarum ordinariarum repetitarum trigesima. De libertate christiana. ; Dispvtationes theologicæ ordinariæ repetitæ. Essen, Hermannus van / 1657
Hiernaast is een schotel afgebeeld met familiewapen van Ds. Van Essen. Het is een herinnering uit zijn Roosendaalse tijd.
 
 
7. Wesel, Adrianus van
 
Bevestigd
Vertrokken
1677
1679?
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
16-10-1652
Etten
16 januari 1710
onbekend
Ds. van Wesel werd geboren te Etten waar zijn vader Bartholdus van Wesel predikant was. Hij is in Etten gedoopt op 16 oktober 1652. Hij werd in Prinsenland (Dinteloord) bevestigd als kandidaat in 1677. In mei 1679 werd hij predikant te Oostzaan, een streek waar waar in die tijd veel bekende predikanten stonden. Verder stond hij nog in Kampen vanaf 1682, in Leeuwarden vanaf 10 augustus 1684 en in Amsterdam vanaf 18 november 1685. Hij is overleden op 16 januari 1710.
Geschriften en publicaties

Hoe in Godzaligheit Held Henoghs z' Wandel was, 1694

De Heerlykheid van die geen die Geregtveerdigt zijn in Jesu Christo. Vertoont in de Verklaring over het vijfde Capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen, Amsterdam, Gerardus Borstius, 1695

Hebreen 4 - Luister en Cieraad van Vorst Meffias, 1698

Dertien krachtige en zielroerende predicatien waarvan de meeste handelen over 't lyden onfes Saligmakers Jesu Christi, 1710
Meditaties en preken
Preek Mattheus 27 : 62 - 66 gehouden te Amsterdam op 24 maart 1690
http://books.google.nl/books/reader?id=6XVLAAAAcAAJ&hl=nl&printsec=frontcover&output=reader&source=ebookstore

 
Van Ds. van Wesel zijn nog meer portretten voorhanden 
 
8. Boogaert, Aegedius van den
 
Bevestigd
Vertrokken
1679
1681 naar Leerdam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
08-11-1652
Rotterdam
1698, 13 februari
onbekend
Ds. van den Boogaert werd gedoopt te Rotterdam op 8 november 1652. In 1679 werd hij als kandidaat bevestigd in Prinsenland (Dinteloord). Na Dinteloord stond hij in Leerdam vanaf 1681. Hij is overleden op 13 februari 1698 des morgens ten half drie uren in den Heere gerust.
 
 
9. Leesten, Florentius van
 
Bevestigd
Overleden
1681
1692
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
Beyerland (of Gorinchem)
1692
Prinsenland (Dinteloord)?
Ds. van Leesten begon als predikant in Ophemert in 1659. In 1681 werd hij bevestigd als predikant te Prinsenland (Dinteloord). In 1692 is hij overleden.
 
 
10. Daval, Phillippus
 
Bevestigd
Overleden
1692
1693
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
06-11-1661
Rotterdam
1693
18-04-1693  Rotterdam
Ds. Daval werd geboren in Rotterdam. Hij was student, evenals zijn zwager Jacobus Fruytier, bij de bekende Melchior Leydekker (1642-1721). Als kandidaat is hij in 1692 in Prinsenland (Dinteloord) bevestigd. In 1693 is hij overleden.
Geschriften en publicaties

Introductionis historicæ ad Cartesii philosophiam, pars sexta, 1685

Exercitationum historico-theologicarum ad librum Augustini de unitate ecclesiæ, pars qvinta, 1687
 
 
11. Saldenus, Johannus
 
Bevestigd
Vertrokken
1693, 30 augustus
1694
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1672, 15 februari
Delft
1754, 8 april
onbekend
Ds. Saldenus werd geboren in Delft. Als kandidaat is hij op 30 augustus 1693 in Prinsenland (Dinteloord) bevestigd. Op 29 augustus 1694 werd hij predikant te 's Gravenzande. In 1722 ging hij met emeritaat, maar op 25 augustus 1726 werd hij opnieuw predikant te 's Gravenzande. In 1744 ging hij weer met emeritaat. Op 8 april 1754 is hij overleden.
Hij was de zoon van de bekende Haagse predikant Guiljelmus Saldenus, een belangrijk vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. In die tijd moest de Prins ook zijn goedkeuring geven als er een beroep werd uitgebracht (collatierecht). Dat zal in dit geval niet zo'n probleem zijn geweest, omat hij de vader goed gekend moet hebben als predikant van de hofstad.
 
 
12. Couvenhoven, Henrikus van
 
Bevestigd
Overleden
1694
1701
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
onbekend
1701, 19 september
Prinsenland (Dinteloord)
Ds. van Couvenhoven werd als kandidaat bevestigd in Prinsenland (Dinteloord) in 1694. Op 19 september 1701 is hij overleden.
 
 
13. Hornhovius, Antonius Didericus
 
Bevestigd
Overleden
1702, 7 mei
1728
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
onbekend
onbekend
1728, 24 februari
Prinsenland (Dinteloord)
Ds. Didericus Hornhovius werd als kandidaat bevestigd in Prinsenland (Dinteloord) op 7 mei 1702. Op 24 februari 1728 is hij overleden.
 
 
14. Vriemoet, Johannis
 
Bevestigd
Overleden
1728, 24 oktober
1769
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1703, 1 januari
Embden, Oost Friesland
1769, 31 juli
Prinsenland (Dinteloord)
Ds. Vriemoet werd als kandidaat bevestigd in Prinsenland (Dinteloord) op 24 oktober 1728. Op 31 juli 1769 overleed hij.
In tegenstelling tot enkele van zijn voorgangers weten wij van deze predikant wel enkele gebeurtenissen uit zijn leven. Zo lag hij overhoop met de magistraat omdat hij (zijn naam eer aandoende) de vrijmoedigheid had enkele bomen voor zijn huis te kappen in 1754. De magistraat verbood hem daarmee door te gaan maar de bomen te laten staan...tot vrucht en belommering van de pastorie en het rechtshuis. Hij kreeg tevens het bevel om eenzelfde soort okkernootboom te planten op de plaats waar er een was gekapt. Ook lezen wij in de Kerkelijke archieven van hem over een geschil tussen hem en de kerkenraad inzake ene Joost Bravenboer, voorlezer, schoolmeester en diaken inzake het beheer van diaconale goederen. En in 1787 inzake het catechiseren en houden van oefeningen door de (gebannen boer) W. Meuwisse.
Zijn broer Emo, predikant te Loenen en later professor oosterse talen te Franeker, was enkele malen in Dinteloord getuige bij de doop van zijn kinderen. In deze jaren leefde hier ook ene Willem Mense 1734-1808. Van hem is een zogenaamd ego document (bekerings geschiedenis) uitgegeven.
Geschriften en publicaties

Observationes In Matthæi Euangelistæ Quinque Capita Prima : Accedit Epistola In Coloss. II. 16. Joannes Vriemoet. - Trajecti in Batavis : Paddenburg, 1728

Epistola Ad Amicum Joannes Vriemoet, 1728

Dissertatio, exhibens miscellaneorum philologicorum specimen. / By Johannes Vriemoet. ; Praes.: D. Mill Impressum: Trajecti ad Rhenum, apud G. vande Water typ., 1723
 
 
15. Bussingh, Theodorus
 
Bevestigd
Vertrokken
1770, 5 augustus
1777
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1738
Emmerik, Kleef
1816, 21 juni
onbekend
Ds. Bussingh werd vanuit Huissen in Prinsenland (Dinteloord) bevestigd op 5 augustus 1770. Na Dinteloord diende hij vanaf 16 maart 1777 de gemeente van Benschop, waar hij in 1816 met emeritaat ging. Op 21 juni 1816 overleed hij.
Van deze predikant is ons het een en ander bekend. Zo lezen wij van hem door Collatie van zijne Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder enz. te Prinsenland beroepen zijnde zal dus deze plaats vacant worden en is hij voornemens op den 5e augustus zijn afscheid te prediken. Verder lezen wij hoe hij in Dinteloord heeft geleefd en gepredikt: De plaats werwaerds ik van mijne Heere gezonden wierd, was Dinteloord of Prinsenland alwaer eene bloeiende en zeer talrijke gemeinte gevonden wier. Hier had ik andermael het genoegen op den 4e augustus door mijnen broeder bevestigd te worden, met de naer tijd en plaats gepaste woorden Ps. 126-5 die met tranen zaaijen zal. Gaat al gaende en weenende maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen dragende zijne schooven. Woorden die naar tijd en plaats zeer gepast waren, want het was tijd des ooghst en aan een plaats alwaar eenen uitgestrekten en bloeienden akkerbouw het hoofdbedrijf der ingezetenen uitmaekte.

Mijn dienstwerk aanvaarde ik onder hun met de woorden van Paulus: "want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden maar in kracht." En deed hun dus al aanstonds bij den aanvang van mijn dienstwerk opmerken, hoe dat ik ter uitbreiding van Jezus Koninkrijk onder hun zoude aandringen niet alleen op een opregt geloof maar ook op eenen Heiligen en Godszal'gen wandel. Met het zelve genoegen als in mijne voorgaande gemeinte heb ik hier gedurende ruijm 6 en ? jaar gearbeid en al die liefde en agting genoten waerop een getrouwen Evangeliedienaar maar eenige aanspraak maken kan. Mijnen dienst onder hun wierd gewaardeerd en men maakte een ijverig ge­bruik van denzelven; zowel des agtermiddags als des voormiddags, zowel in den somer niettegenstaandde den slegten weg en den verren afstand van den kerk waervan sommig 5/4 en andere 1? uur verwijdert waren. Prinslands Gemeinte hetzij tot hunnen roem gezegt was ijverig en voorbeeldig en mijn gebrekkig dienst bij hunne aangenaam en ook niet zonder zeegen.

En hoe geern zij mij tot hunnen leeraar gehouden hadden, en hoe geern ik onder hun gebleven was, zoo deeden geduurige ziektens veroorzaakt door den brakken grond en de schadelijke uitdampingen van slikken en gorren, zoo van mijn persoon die daardoor zoms weken lang verhindert wierd, mijnen post te kunnen waarnemen; als van vrouw en kinderen, welke laatste mij aldaar twee door den dood ontrukt zijn; dit deed mij wel eens wenschen om in een gezonderen oort en in eene andere aanzienklijke Gemeinte geplaatst te mogen worden.

Hiertoe werd mij eenen weg geopent door den ouderdom en ongesteltheid van uwen voormaligen leeraar den Weleerwaardigen en nu zaligen Menlo Mentes zodat ik daardoor in het geval kwam, ook deze gemeinte te verlaten en van hun niet zonder zeer veele en wederzijdsche aandoening afscheid te nemen hetgeen ik deed op den 23e februari 1777 met die nadrukkelijke woorden van Paulus 1, Thess. 4-1. Voorts dan broeder wij bidden en vermanen u in den Heere Jezu, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet handelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.
En ben ik dus op den 16-3-1777 vertrokken naar Benschop.
En met dit gewigtig hoewel aangenaam werk ben ik onder Gods genadige hulp en ondersteuning, gedurende eene halve eeuw eenen reeks van 50 jaaren in drie onderscheijdene gemeinten en daarvan onder u 34 jaar en 5 maanden werkzaem en bezig geweest, en in de gelegenheid om mijnen God hier plegtig wegens zijne goedertierenheid en bijstand plegtig te danken een Eben Haëzer op te rigten en te zeggen: tot hiertoe heeft de Heere geholpen.
 
 
16. Rouffaer, Benjamin
 
Bevestigd
Vertrokken
1777, 20 juli
1787
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1722, 16 maart
Maastricht
1788, 5 januari
Dinteloord inde kerk
Ds. Rouffaer is als predikant begonnen in Stavenisse op 17 december 1752. Op 20 juli 1777 werd hij in Dinteloord bevestigd. Op 5 januari 1788 overleed hij.
Suringar Maastricht : Den 8 Januari 1787 is alhier overleden in den ouderdom van 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen, na een langzaam verval van krachten, de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Benjamin Rouffaer, nadat zijn eerwaarde 25 jaaren de Evangeliediensten te Stavenisse en 9 en een half jaren deze Gemeente (prinseland) met ijver en getrouwheid had waargenomen. De overledene heeft niettegenstaande zijne groote zwakheid Zondag gelijk ook op de Kers Dagen nog gepredikt, t' H. Avondmaal bereid en de Kerkemaand veranderd. Al de tijd van zijne sukkelende omstandigheden heeft zijne Eerwaarde zonderlinge blijken van een Christelijke onderwerpinge en lijdzaamheid gegeven, roemende in den Heere om hem in zijn huis gesteld had. (boekzaal der geleerde wereld)
 
 
17. Wesselink, Hermanus
 
Bevestigd
Vertrokken
1788, 6 juli
1791
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1760
Velp
1829, 20 februari
Waarde
Ds. Wesselink is als predikant begonnen in Everdingen. Op 6 juli 1788 werd hij in Dinteloord bevestigd. Na Dinteloord diende hij de gemeenten van Kerkwerve vanaf 9 oktober 1791, de gemeenten Axel en Zuiddorpe vanaf 5 februari 1795, de gemeente Kats vanaf 11 januari 1824 en de gemeente van Waarde vanaf 18 december 1825. Op 20 februari 1829 overleed hij.
 
 
18. Graadt, Govert
 
Bevestigd
Vertrokken
1792, 3 juni
1795
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1748, 9 maart
Gameren
1820, 14 december
Zaltbommel
Ds. Graadt is als predikant begonnen in Brandwijk waar hij op 24 november 1771 werd bevestigd. Na Brandwijk stond hij vanaf 22 oktober 1789 in Oosterwijk. Op 3 juni 1792 werd hij predikant van Dinteloord. In 1795 werd hij politiek afgezet als Orangist. Op 29 mei 1796 werd hij opnieuw predikant te Oosterwijk. Daarna diende hij Hedel vanaf 23 september 1798, waar hij in 1817 met emeritaat ging.
 
 
19. Steenbakker, Johannis
 
Bevestigd
Vertrokken
1796, 21 augustus
1825, 1 januari
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1740, 3 januari
Middelburg
1830, 31 juli
Dinteloord
Ds. Steenbakker is als predikant begonnen in Ouwerkerk waar hij op 18 november 1764 werd bevestigd. Na Brandwijk diende hij de gemeente van Cadzant vanaf 21 juni 1778, de gemeente van Biervliet vanaf 17 september 1780, de gemeente van Grijpskerke vanaf 17 maart 1785 en de gemeente Axel en Zuiddorpe vanaf 22 februari 1789. Op 21 augustus 1796 werd hij predikant van Prinsenland (Dinteloord) waar hij op 1 januari 1825 met emeritaat ging. Op 31 juli 1830 overleed hij te Dinteloord en werd begraven in de kerk alhier. Op zijn grafsteen stond te lezen: Rustplaats van den Weleerw heer J.Steenbakker geboren te Middelburg 3 januari 1740 overleden te Prinsenland 31 july 1830 in den ouderdom van 90 jaeren en maanden, die na 60 jaeren en 6 gemeenten waarvan hij ruim 28 jaeren te Prinsenland het evangelie verkondigd heeft en als rustend leeraar in de zalige rust is ingegaan. Hij was vader en vriend zijner gemeente geacht en bemind.

Ingebruikname Schmidt orgel 1818
 
 
20. Faassen, Adriaan
 
Bevestigd
Vertrokken
1825, 5 juni
1826
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1789
Dordrecht
1828, 1 november
Poortugal
Ds. Faassen werd gedoopt te Dordrecht op 2 augustus 1789 of 25 juli 1790. Hij is op 14 augustus 1814 als predikant begonnen in 's Gravenmoer. Daarna kwam hij op 5 juni 1825 in Prinsenland (Dinteloord). Vanaf 9 april 1826 diende hij de gemeente van Loon op Zand en tenslotte vanaf 11 november 1827 de gemeente van Poortugal. als predikant begonnen in Ouwerkerk waar hij op 18 november 1764 werd bevestigd. Na Brandwijk diende hij de gemeente van Cadzant vanaf 21 juni 1778, de gemeente van Biervliet vanaf 17 september 1780, de gemeente van Grijpskerke vanaf 17 maart 1785 en de gemeente Axel en Zuiddorpe vanaf 22 februari 1789. Op 21 augustus 1796 werd hij predikant van Prinsenland (Dinteloord) waar hij op 1 januari 1825 met emeritaat ging. Hij overleed op 1 november 1828.
 
 
21. Hasselbach, Johannis Hermanus
 
Bevestigd
Vertrokken
1827, 7 oktober
1839
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1 dec 1776
Amsterdam
1839, 1 september
Prinsenland (Dinteloord)
Ds. Hasselbach werd gedoopt te Amsterdam op 1 december 1776. Hij is begonnen als predikant in Drumpt waar hij op 31 maart 1799 werd bevestigd. Vanaf 14 maart 1802 was hij predikant in Haaften. Op 7 oktober 1827 werd hij predikant te Prinsenland (Dinteloord). Op 1 september 1839 is hij overleden. Zijn dochter Sara bleef in Dinteloord, vanwege haar huwelijk met Gerrit Christiaan Struijk van Bergen, die notaris was in Dinteloord.
 
 
22. Niemeijer, Meindert
 
Bevestigd
Vertrokken
1840, 26 april
1873, 1 oktober
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1803, 18 maart
Amsterdam
1874, 20 december
Utrecht
Ds. Niemeijer is in 1831 als predikant begonnen in Asten. In 1838 werd hij predikant te Moerdijk. Op 26 april 1840 is hij naar Prinsenland (Dinteloord) gekomen, waar hij heeft gestaan tot zijn emeritaat op 1 oktober 1873. Hij was de eerste van vier opeenvolgende geslachten predikanten. In zijn tijd werd in Dinteloord een kruisgemeente gesticht die later opgegaan is in de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
Meditaties en preken
 
 
 
 
 
Afscheidsrede Ds. M. Niemeijer, gehouden op 28 september 1873 te Prinsenland
Preek Johannes 17 : 1
Preek Mattheus 28 : 20
Preek Openbaring 3 : 11, Belijdenisdienst 1864
Voorbereidingspreek en tijdrede
 
 
23. Wentink, Matthijs Johannes
 
Bevestigd
Vertrokken
1877, 8 april
1880
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
14 aug 1831
Riouw (Oost-Indie) waar zijn vader zendingswerker was
1915, 21 oktober
Nieuwe Tonge
Voordat Ds. Wentink op 8 april 1877 predikant in Prinsenland werd, is hij onder andere predikant geweest in Kootwijk, in Loon op Zand van 1866 tot 1868, in Willemstad vanaf 13 december 1868 tot 12 oktober 1873 en in Berkel. Vanuit Dinteloord is hij vertrokken naar Nieuwe Tonge op 7 november 1880 werd bevestigd. Op 21 oktober 1915 is hij te Nieuwe Tonge overleden.
 
 
24. Mond, Johannes Marius Catharinus Hendrikus
 
Bevestigd
Vertrokken
1888, 4 november
1915, 1 juni
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1845, 30 maart
's Gravenhage
21 nov 1916
Ginneken
Ds. Mond is begonnen als predikant in 1878 te Hijlaart. Daarna diende hij de gemeente te 's Grevelduin Capelle vanaf 1880. Op 4 november 1888 werd hij predikant te Dinteloord, waar hij tot zijn emeritaat op 1 juni 1915 heeft gestaan. Ds. Mond was een vriend van de bekende theoloog Herman Friedrich Kohlbrugge.
Ds. Mond was een sociaal bewogen man. In een tijd waar nog veel armoede werd geleden gaf hij krenten en witbrood aan kinderen uit een arm gezin waarvan hem ter ore was gekomen dat ze “op de pof” levensmiddelen gingen halen bij een winkelier. Hij ontbood de meisjes op de pastorie die met angst en vreze gehoor gaven aan de oproep. Ze vreesden een standje te krijgen omdat over het poffen niet goed geoordeeld werd. Maar hun vrees werd niet bewaarheid: zoals vermeld kregen ze van hem wat ze kennelijk tekort hadden.
Meditaties en preken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preek Oudjaar 1894
Preek "Arme Christus voor eens zondaars rijkdom", 1903
Preek Huwelijksdienst, Spreuken 2, 1893
Preek "Mammondienst", Lukas 16 : 1 - 16, 1897
Preek Johannes 19 : 26 - 27
Preek Johannes 19 : 30
Preek Lukas 12 : 8 - 9
Uitgegeven in de prekenserie "Stemmen uit Jeruzalem":
- De rijke man en de arme Lazarus
- De ware wijnstok
- De genezing van eenen Blinde
- Het geloof van Jezus, des zondaars uitkomst
- De enge poort - Eersten en laatsten
- De veilige Geleider
Preek 25 jaar ambtsbediening, 2 Petrus 1 : 19
Doleantie. Hoewel er weinig van bekend is omdat geen archiefstukken zijn overgebleven zal in deze jaren een deel van de Hervormde leden de kerk hebben verlaten omdat Araham Kuijper de doleantie heeft georganiseerd. Dit resulteerde ook hier ter plaatse in de stichting van de Gereformeerde Kerken.
 
 
25. Steenbeek, Boudewijn Gerrit Clement
 
Bevestigd
Vertrokken
1915, 17 oktober
1919
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1878, 9 januari
Goudswaard
1942, 26 juni
Driebergen
Ds. Steenbeek werd in 1904 beroepbaar gesteld door de kerkprovincie Noord-Holland. Van vijf beroepen nam hij dat van Arnemuiden aan. Hij werd bevestigd op 29 januari 1905. Vervolgens werd hij bevestigd in Yerseke op 12 januari 1908, in Dirksland op 12 november 1911, in Dinteloord op 17 oktober 1915, in Waddinxveen op 19 oktober 1919, in Suawoude-Tietjerk op 15 januari 1922, in Wierden op 15 februari 1925, in Bennekom op 3 mei 1931 en tenslotte in Oldebroek op 13 juni 1937 (tot zes keer toe door z'n broer P.J. Steenbeek).
Op 1 april 1942 ging hij met emeritaat en vertrok naar Driebergen. Daar overleed hij op 26 juni 1942. Zijn intredeteksten zijn respectievelijk Johannes 1 : 29b, Johannes 6 : 37, Psalm 33 : 12, 2 Corinthe 5 : 19-20, Ezechiël 33 : 11, Jesaja 40 : 1-2, Johannes 1 : 29b, 1 Timotheus 1 : 15 en Johannes 3 : 14-15. (met dank voor de gegevens aan dhr. F. Verkade, www.dominees.nl).
 
 
26. Oudsten, Arie Marinus den
 
Bevestigd
Vertrokken
1920, 25 april
1924
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
12 september 1873
Groot Ammers
13 april 1935
Elburg
Ds. Den Oudsten werd vanuit Nijkerk op 25 april 1920 in Dinteloord bevestigd door zijn voorganger Ds. B.G.C. Steenbeek met de tekst Jesaja 3 : 10-11. De intrede preek ging over Johannes 10 : 16. Op 6 april 1924 is hij vertrokken naar Middelharnis.

Meditaties en preken
 
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- De rijke jongeling - Markus 10 : 17-22 - 4e jrg. no. 6, 22 januari 1930
- De rijke Christus - Johannes 14 : 6 - 7e jrg. no. 7, 1 maart 1937
- Jeruzalem, Jeruzalem - Mattheus 23 : 37-38 - 8e jrg. no. 5, 31 januari 1934
 
 
27. Ameide, Hendrik Huibertus van
 
Bevestigd
Vertrokken
1925, 17 mei
1927
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
31 jan 1881
Nieuwer-Amstel
1947, 21 april
Zwolle
Ds. Van Ameide kwam vanuit Putten naar Dinteloord. Hij werd bevestigd op 17 mei 1925. In 1927 is hij vertrokken naar Hoogeveen waar hij bevestigd werd op 11 september 1927. Op 6 april 1924 is hij vertrokken naar Middelharnis.
Ds. van Ameide diende een groot aantal gemeenten. In 1906 werd hij kandidaat predikant te Noord-Holland. Hij diende de gemeenten Schipluiden (1907-1910), Hillegom (1910-1912), Noordwijk aan Zee (1912-1916), Hilligersberg (1916-1919), Ridderkerk (1919-1922), Putten (1922-1925), Dinteloord (1925-1927), Hoogeveen (1927-1928), Sommelsdijk (1928-1930), Ouddorp (1930-1933), Groot-Ammers (1933-1936) en Elburg (1936-1941). In 1942 ging hij met emeritaat.

Meditaties en preken
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- Om niet gerechtvaardigd - Romeinen 3 : 23-24, 1926
- Een uitziende ziel niet beschaamd - Habakuk 2 : 3b, 1927
 
 
28. Rappard, Jan Hendrik Theodorus
 
Bevestigd
Vertrokken
1928, 1 juli
1931
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1892, 9 april
Andel
1931, 13 augustus
Hasselt
Ds. Rappard werd op 1 juli 1928 bevestigd als predikant van Dinteloord. Voor Dinteloord stond hij in Barneveld.

Meditaties en preken

Preek "Bartimeüs de blinde", Markus 10 : 50-einde, 1931

Preek "Zuurdeesem", Mattheus 13 : 33, 1931
 
 
 
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- Mefiboseth - 2 Samuel 9 : 13
- Zondaar voor de vierschaar Gods - Zacharias 3
- De ware Medicijnmeester - Markus 5 : 27-28 - 3e jrg, no. 21, 21 augustus 1929
- Het gescheurde voorhangsel - Mattheus 27 : 5a - 2 april 1930
- Het paslood - Amos 7 : 7-10 - 5e jrg. no. 12, 15 april 1931
 
 
29. Koldewijn, Gerrit Jan
 
Bevestigd
Vertrokken
1935, 11 augustus
1944, 1 mei
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1878, 7 september
Rotterdam
1957, 4 september
Almelo
Ds. Koldewijn werd beroepbaar in 1906 in Gelderland. Hij diende de gemeenten Goudswaard (1907 - 1911), Domburg (1911 - 1920), Enter (1920 - 1922), Zetten (1922 - 1925), Hattem (1925 - 1935) en Dinteloord (1935 - 1944). Op 1 mei 1944 ging hij met emeritaat.
 
 
30. Monster, Paulus Pieter Jan
 
Bevestigd
Vertrokken
1945, 12 november
1931
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1914, 18 januari
Rotterdam
2002, 27 november
Venendaal
Ds. Monster volgde zijn studie thelogie in Utrecht. Hij werd predikant te Aalburg in 1937. Daarna stond hij in Amersfoort (1941 - 1945) en vervolgens werd hij in werd op 12 november 1945 in Dinteloord bevestigd door ds. J. Batelaan predikant te Tholen met de tekst Handelingen 8 : 30. Na Dinteloord stond hij in Bussum (1947 - 1950), Katwijk aan Zee (1950 - 1956), Gouda (1956 - 1961), Barneveld (1961 - 1969), Zwijndrecht (1969 - 1974) en Hierden (1974 - 1977). In 1977 ging hij met emeritaat.
Ds. Monster kreeg vooral bekendheid door zijn medewerking aan het EO-radioprogramma ”Licht en Uitzicht”. Ook werkte hij mee aan de dagboeken ”Door genade alleen” en ”Dagelijks Manna”.

Meditaties en preken
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- Het zaad van Christus - Jesaja 53 : 10m - 1965-1966
- Roemen in de verdrukking - Romeinen 5 : 3-5 - 1973-1974
 
 
31. Spelt, Jacob
 
Bevestigd
Overleden
1950, 29 juli
1960, 8 december
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
aug. 1901
Leusden
1960, 8 december
12 dec. 1960 Dinteloord
Ds. Spelt kwam vanuit Rijssen naar Dinteloord, waar hij op 29 juli 1950 werd bevestigd. In Dinteloord is hij overleden op 8 december 1960.
Geschriften en publicaties
 
De Jehova's getuigen en wij (samen met zijn opvolger Ds. G. Broere)


Meditaties en preken
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedachtenisbundel "De prediking toebetrouwd gekregen":
- Meer dan overwinnaars - Psalm 90 - 31 december 1959
- Israëls laatste Profetes - Psalm 103 - 27 december 1957
- De openbaring Gods door het vleesgeworden woord - Johannes 1 : 1-16 - 27 november 1959
- Voorbereidingspreek - Lukas 22 : 61
- Geleid door de Heilige Geest - Jesaja 63
- De voorbidder aan het kruis - Lukas 23
- Jezus, de Waarheid - Johannes 14 : 1-11
  Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- De kerstboodschap - Lukas 2 : 10-11 - 6e jrg. 1954-1955
- Jezus de Waarheid - Johannes 14 : 6 - 8e jrg. 1956-1957
 
 
32. Broere, Gerrit
 
Bevestigd
Vertrokken
1961, 7 mei
1968
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven
1932, 17 maart
Dordrecht
2004, maart
't Harde
Ds. Broere kwam vanuit Hoornaar naar Dinteloord, waar hij bevestigd werd op 7 mei 1961. Op 11 augustus 1968 vertrok hij naar 't Harde.
Geschriften en publicaties
 
De Jehova's getuigen en wij (samen met zijn voorganger Ds. J. Spelt)

Meditaties en preken
 
 
 
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- Pasen voor mij?! - Mattheus 28 : 1-10 / 1 Korinthe 15 : 12-21 - 13e jrg. 1961-1962
- De onbekende God - Handelingen 17 : 15-34
- Nooit kan het geloof teveel verwachten - Markus 2 : 5-13
- Een rijk en heerlijk God - Filippenzen 4 : 19 - 1967-1968
- Waar bent u geboren? - Psalm 87 : 6c - 1968-1969
 
 
33. Harten, Pieter Hendrik van
 
Bevestigd
Vertrokken
1971, 9 mei
1975
Geboortedatum
Geboorteplaats


1938, 19 juli
Woudenberg


Ds. Van Harten kwam vanuit Molenaarsgraaf naar Dinteloord, waar hij bevestigd werd op 9 mei 1971. Op 17 augustus 1975 vertrok hij naar Soest. Na Soest stond hij nog in Wapenveld en in Ridderkerk. Op 17 september 2000 ging hij met emeritaat.
Geschriften en publicaties
 
De prediking van Ralph en Ebenezer Erskine, dissertatie

Meditaties en preken
 
 
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- De opwekking van het dochtertje van Jaïrus - Markus 5 : 36 - 27e jrg.
- Niet treuren als zij die geen hoop hebben - 1 Thessalonicensen 4 : 13-18 - 30e jrg.
- Nabetrachting - Markus 5 : 1-20
- Een gemiste kans - Handelingen 24 - oktober 2003
 
 
34. Westland, Laurens
 
Bevestigd
Vertrokken
1976, 11 januari
1980
Geboortedatum
Geboorteplaats


1944, 21 november
Huizen


Ds. Westland kwam vanuit Metern en Est naar Dinteloord, waar hij bevestigd werd op 11 januari 1976. Op 3 februari 1980 vertrok hij naar de IZB te Amersfoort. Op 6 september 1987 werd hij predikant te Elburg. Op ? 2009 ging hij met emeritaat.
Geschriften en publicaties
 
Eredienst en maatschappij, dissertatie
 
Naar een ander beheer
 
 
35. Scheepmaker, David
 
Bevestigd
Vertrokken
1980, 5 oktober
1988, 26 juni
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overleden
Begraven

Delft
1991
Middelharnis
Ds. Scheepmaker kwam in Dinteloord op 5 oktober 1980. OP 26 juni 1988 ging hij met emeritaat.

Meditaties en preken
 
 
 
 
Publicaties in de prekenserie "Genade voor Genade":
- Over gelukkig zijn gesproken - Psalm 32 : 1-2
- Voorbereiding Heilig Avondmaal - Lukas 5
- Doopdienst - 1 Petrus 3
 
 
36. Pol, Hendrik Anthonie van de
 
Bevestigd
Vertrokken
1989, 27 augustus
2001, 1 december
Geboortedatum
Geboorteplaats


1939, 3 oktoberDs. Van de Pol is als predikant begonnen in Leerbroek op 17 oktober 1965. Daarna stond hij vanaf 19 april 1970 in Wierden, vanaf 1 juli 1984 in Boskoop en vanaf 27 agustus 1989 in Dinteloord. Op 1 december 2001 ging hij met emeritaat.

Meditaties en preken
  Een bijzondere geschiedenis - 2 Koningen 13 : 20-21
 
 
37. Adriaanse, Jan Hendrik
 
Bevestigd
Vertrokken
2002, 21 april
2005
Geboortedatum
Geboorteplaats


1967, 19 maartDs. Adriaanse is vanuit Otterloo naar Dinteloord gekomen. Hij werd bevestigd op 21 april 2002. In 2005 vertrok hij naar de Hervormde gemeenten van Goudriaan en Ottoland, waar hij op 3 juli werd bevetsigd.

Meditaties en preken
  Zondag 10 Heidelberger Catechismus
 
 
38. Veldhuizen, Francois J.M. van
 
Bevestigd
Vertrokken

2006, 11 juni
2015, 14 juni
Geboortedatum
Geboorteplaats


1971, 6 april
Delft


Ds. Van Veldhuizen was van 11 juni 2006 tot 14 juni 2015 predikant van Dinteloord. Hij is vertrokken naar de Hervormde gemeente van Sluipwijk waar hij 21 juni 2015 werd bevestigd.
 

webmaster: jpprincekpnplanet.nl